CarNet Belgium

Algemene voorwaarden

De website en de mobiele applicatie CARNET (hierna samen het “Platform”)
zijn een initiatief van Hebel & Margo Leuven, België
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0735.840.416 – info@hebelmargo.com
(hierna “Hebel & Margo “)

_________________________________________________________

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV’s heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV’s. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV’s onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

Hebel & Margo bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Hebel & Margo kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Hebel & Margo niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Hebel & Margo © is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

Verkoop, levering en betaling

De transactie komt in principe als een overeenkomst tot stand zodra de gebruiker van het platform ons prijsvoorstel heeft aanvaard. De overeenkomst wordt dan gesloten tussen de gebruiker en de bieder, een derde koper of het platform zelf. De telefoongesprekken om ons prijsvoorstel te bespreken worden digitaal opgenomen. De gebruiker van de website gaat hiermee alvorens een akkoord te geven uitdrukkelijk mee akkoord. Een telefonische overeenkomst wordt steeds per e-mail bevestigd en of sms bevestigd. Vanaf dit punt wordt ook de identiteit van de koper meegedeeld.

De aanvaarding van het prijsvoorstel door de verkoper wordt dus bewezen door zowel het digitaal opgenomen telefoongesprek als de bevestigingsmail die door carnet wordt verstuurd. De elektronische bestanden van Carnet dienen op dat punt als volledig bewijs.

Het prijsvoorstel en de transactie kunnen komen te vervallen indien bij controle van het voertuig blijkt dat de beschrijving van het voertuig niet overeenkomt met de realiteit en/of indien de verkoper niet beschikt over de juiste documenten die op het moment van levering moeten worden voorgelegd. De controle gebeurt visueel, maar de koper kan ook een testrit aanvragen. Schade tijdens de testrit is voor rekening van de gebruiker, met uitzondering van verkeersovertredingen of bewezen gebreken aan de zijde van de koper.

De niet-conforme toestand en/of ontbrekende documenten worden beschouwd als uitdrukkelijke voorwaarden voor annulering. Indien nodig kan de verkoper een nieuw prijsvoorstel vragen, in overeenstemming met de werkelijke staat van de auto.

Indien bij de transactie door de koper een lager prijsvoorstel wordt gedaan, kan dit door de verkoper steeds geweigerd worden zonder bijkomende kost.

Uitgezonderd de voorgaande vaststellingen kunnen partijen een gesloten overeenkomst niet meer annuleren. De verkoper kan de auto dan niet meer aan een derde verkopen en de koper van de auto kan niet terugkomen op zijn gedane aanbod.

Carnet behoudt zich het recht voor een annulatiekost aan te rekenen voor de annulerende partij. Deze bedraagt 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250,00 euro Voor zowel de aan- als verkoper geldt dat de de annuleringskosten door Carnet zullen worden geincasseerd.

De gebruiker zal binnen 24 uur na de bevestiging van de verkoop contact opnemen met de koper om de levering nader overeen te komen.

De transactie dient binnen veertien dagen na het sluiten van de transactie in overleg tussen gebruiker en de koper te worden uitgevoerd.

De levering vindt plaats op de overeengekomen plaats, in principe bij de koper of op een vestiging van Carnet. Carnet of de koper regelt het transport voor de verkoper na levering.

Bij overlaten dienen alle wettelijke boorddocumenten aan de koper te worden overhandigd en dient de originele aankoopfactuur door de gebruiker aan de koper te worden voorgelegd, ter controle van een eventuele financiering of leasing. De gegevens op het inschrijvingsbewijs moeten overeenstemmen met de identiteit van de persoon die de auto heeft aangeboden.

De koopprijs wordt volledig betaald bij levering, via digitale bankoverschrijving , een conform de wetgeving contant bedrag, of bankcheque in aanwezigheid van de verkoper.

Levering en betaling worden bevestigd op de factuur die de koper in tweevoud op naam van de gebruiker/verkoper heeft opgesteld.

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Hebel & Margo en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Hebel & Margo heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

Hebel & Margo verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Hebel Margo . Hebel & Margo verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Hebel & Margo haar maatschappelijke zetel heeft.

Hebel & Margo © behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Hebel & Margo zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Hebel & Margo behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Hebel & Margo niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

CarNet België is een gratis service, er zijn geen kosten voor de verkoper.